تماس با ما

کاشان نیوز در ویرایش مطالب ارسالی و انتخاب تیترآزاد است

ارسال خبر و ارتباط با تحریریه:

khabar@kashannews.net

 http://kashannews.net/submit-news/ :ارسال خبر

ارتباط با مدیر سایت:

۰۹۱۳۱۶۱۳۹۱۳

gholamian3913@ :نشانی تلگرام

  https://telegram.me/kashannews :کانال تلگرام

info@kashannews.net
 

kashannews@yahoo.com

kashannews@outlook.com

فکس:۵۵۵۱۶۰۲۲-۰۳۱

 صندوق پستی:۸۷۱۳۵/۱۵۶۴