به گزارش مشکات آنلاین، نام نشریه‌های «طوبی کاشان»، «بهشت پنهان»، «کاشان بزرگ»، «دارالفنون» و پایگاه‌های خبری «کاشانا» و «کاسیان نیوز» از سامانه جامع رسانه‌های کشور حذف شده است.

‌بر اساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات صاحب امتیاز رسانه موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌ و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود.

بر اساس این ماده، انتشار نامنظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه‌ می‌شود. هیأت نظارت، مرجع تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن عذر رسانه‌هاست.

گفتی است، تا کنون از ۲۳ مجوزی که به نام کاشان اخذ شده بود تنها ۵ نشریه مکتوب و ۵ سایت اینترنت آنهم با شرایطی نابسامانی منتشر می‌شد.